תקנון ותנאי השתתפות בחידון  הגיאוגרפי הגדול של מסע אחר ואקו טיולי שטח
 

 ברוכים הבאים לחידון הגיאוגרפי (להלן "החידון").
החידון מנוהל על ידי מסע אחר דיגיטל ואקו טיולי שטח במשותף (להלן "היוזמים").

ההשתתפות בחידון מעידה על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
ההשתתפות בחידון כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של היוזמים הניתנים לעיון גם באמצעות קישור (hyperlink) בדפי הבית של היוזמים ולכן הנך מתבקש לקרוא בקפידה גם אותם. אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
מהו החידון וכיצד ניתן לזכות בפרסים
1. החידון כולל מקבץ של שאלות טריוויה רבות  ברירה (שאלות אמריקאיות), המבוססות על ידע אישי. השאלות מוצגות כשתחתן 4 תשובות  אפשרויות. תינתן לך האפשרות לענות פעם אחת על כל שאלה.
המטרה היא לענות נכונה על המספר הרב היותר של שאלות בזמן הקצר ביותר.
2. לפני שתוכל לענות על החידון, תתבקש למלא את פרטיך הנכונים, כמפורט להלן. רק לאחר שמילאת את פרטיך (שם ושם משפחה, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, מספר טלפון , כתובת דואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים או אחרים, כפי שיקבעו היוזמים, יתווסף שמך לרשימת המשתתפים בחידון ותוכל להמשיך למענה על השאלות. אתה מצהיר ומתחייב שהפרטים שתמסור הם נכונים ומדויקים. פרטים שגויים, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, יקנו למסע אחר דיגיטל ו/או אקו את הרשות להפסיק את השתתפותך בחידון ולמנוע ממך לקבל פרס.
3. הנך מוותר על כל טענה דרישה ו/או תביעה בקשר לשאלות, ניסוחן, דרגת הקושי שלהן.
4. הנך רשאי לענות פעם אחת על החידון במהלך תקופת החידון. היוזמים רשאיים לפסול משתתפים שהשתתפו ו/או ניסו להשתתף יותר מפעם אחת
5. אין להפעיל או לאפשר להפעיל בשום צורה ואופן כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, script, Bot וכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות בחידון.
6. יש לשלם מראש לפני מועד החידון.
6א'. המשתתף מבין כי התחרות הינה על ידע ועל מהירות.
6ב'. המשתתף מבין כי תקלות ועיכובים במחשב ובאינטרנט של המשתתף עלולים להיות גורם מפריע לזכיה. 

קביעת הזוכים
6. בתום תקופת החידון יאתרו היוזמים, על פי הנתונים שיצטברו, את  המשתתפים שצברו את המספר הרב ביותר של הנקודות, ובפרק הזמן הקצר ביותר כמתואר להלן.
7. אם יותר משני משתתפים או יותר צברו מספר נקודות זהה במהלך כל תקופת החידון, תינתן עדיפות בדירוג למשתתף שעשה זאת בפרק זמן קצר יותר.
8. המשתתף הראשון בדירוג יזכה בפרס ("הזוכים") על פי הפירוט שלהלן


הפרסים
הזוכים בחידון, על פי הנתונים ועל בסיס המהירות, יזכו בפרסים כפי שפורסם:

9. הפרס אינו כולל הוצאות  פרטיות או כל הוצאה אחרת, לרבות ביטוח, נסיעות  והובלה.
10. הפרס הינו מתנת חברות מסחריות והתנאים לקבלת הפרסים הם בידי חברות אלה.

הפרס הראשון הינו לילה במלון הבוטיק אדמונד בראש פינה, כולל ארוחת בוקר וערב*

הפרס השני הינו 2 לילות בצימר "בית אמיתי" במצפה מתת בגליל, באמצע השבוע וע"פ תנאי בעלי הצימר*.

הפרס השלישי הוא תיק גב אישי בנפח של כ-30 ליטר. (יש לאספו ממשרדי אקו בתל אביב).

* על בסיס תיאום מקום פנוי.

תנאים הכרחיים לזכייה בפרס ולהענקתו:
11. הסכמה וחתימה על כל תנאי ומסמך מטעם מעניקת הפרסים ו/או מי מטעמה הינו תנאי כתנאי לקבלת הפרס.
זוכה אשר לא הסדיר את התשלום לפני מועד החידון יפסל, והפרס יעבור למשתתף הבא בתור. 

12. בקבלת הפרס, הנך מאשר כי נמסר לך כל המידע שביקשת בהקשר לחידון בכלל ובקשר לתקנון בפרט וכי הנך עומד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה. 
 13. הפרס ימסר לזוכה באופן אישי על פי תיאום עם מעניקת הפרסים ובהתאם להודעה שתימסר לגבי הזכייה, ובכפוף להצגת תעודת זהות ו/או והאישורים ככל שידרשו. מעניקות הפרסים ו/או היוזמים שומרות לעצמן את הזכות לשנות את אופן הענקת הפרס. 
 14. אם וככל שזוכה לא יגיע לקבל באופן אישי את הפרס  ו/או לא עמד בתנאי מתנאי הזכייה, שמור למעניקת הפרסים שיקול הדעת הבלעדי לשלול מהזוכה את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר. כתנאי לקבלת הפרס, מעניקת הפרס רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאמה להוראות תקנון זה. באם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, תישלל מהזוכה זכאותו לפרס.
15. למען הסר ספק, משתתף אשר לא התייצב בעצמו לקבל את הפרס במועד שנקבע על ידי מעניקת הפרסים, תבוטל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לכל תחליף ו/או תמורה.
16. הזוכה אינו רשאי לדרוש או לקבל לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.
17. מובהר כי מתן ואספקת כלל הפרסים היא באחריות בלעדית ומוחלטת של מעניקת הפרסים וכי היוזמים לא ישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג בקשר לפרסים ומימושם ו/או כל תוצאה ונזק שיגרמו ממימושם. הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה, המחאה מכירה, הסבה, המרה או החלפה. במקרה והזוכה אינו עומד במגבלות הפרס ו/או התנאים לזכייה תהיה מעניקת הפרסים רשאית לשלול מן הזוכה את הפרס ורשאית לתתם למשתתף אחר.
18. מעניקת הפרסים שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרסים ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
 19. היוזמים ו/או מעניקות הפרסים  שומרות לעצמן את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, כמפורט להלן:
·חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של הזוכה הטוען לפרס.
·סירוב הזוכה או אפוטרופסו (במקרה של זוכה קטין) למסירת כל פרטיו של הזוכה  ו/או סירוב להצטלם עם הפרס.
·סירוב הזוכה או אפוטרופסו (במקרה של זוכה קטין)  לאשר בחתימתו את קבלת הפרס.
·הזוכה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמת מסע אחר דיגיטל מראש ובכתב.
·הזוכה לא התייצב לקבל את הפרס באופן אישי.
·הזוכה בפרס הוא קטין, ואפוטרופסו סרב בשמו של הקטין לקבל את הפרס ו/או להצטלם עם הפרס ו/או המחה את הפרס ו/או הקטין לא התייצב לקבלת הפרס ולהצטלם גם באופן אישי.
·כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
·הפרת תקנון זה.

פרסום שם ודמות הזוכים והודעה על הזכייה
21. היוזמים ו/או מעניקת הפרסים שומרות לעצמן את הזכות לפרסם את שמות הזוכים, דמותם ופרטיהם בכל אמצעי מדיה ובכל עת שתמצא מי מהן לנכון.
 הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, בתוך 4 ימי עסקים מתום תקופת החידון, באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או פנייה טלפונית, על פי הפרטים שנמסרו על ידי המשתתף.
22. מובהר כי אם לא ניתן יהיה להשיג את הזוכה במספר הטלפון שהזין או שלא יענה להודעת הדואר האלקטרוני תוך-72 שעות ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני על ידי מסע אחר דיגיטל או מעניקת הפרסים לא יהיה זכאי הזוכה לקבל את הפרס, והוא מוותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.מובהר, כי עובדת זכייתם של מי מהמשתתפים בחידון לרבות הזוכים, עשויה להיות מסוקרת ומפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט. בהשתתפותך בחידון הנך מביע את הסכמתך לצילומך ולפרסום שמך ותמונתך במסגרת הסיקור והפרסומים האמורים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, לרבות לצרכי קידום, שיווק, פרסום ויחסי ציבור והנך מוותר על כל טענה נגד מסע אחר דיגיטל ומעניקת הפרסים בקשר לכך.


מתן פרטים
23. לפני מענה על השאלות ועל מנת שתינתן לך האפשרות לזכות בפרסים, תתבקש להזין את הפרטים כמפורט לעיל בתקנון זה. הרישום הוא חינם ועליך למלא נתונים נכונים בלבד.
 לא מוטלת עליך חובה חוקית למסור את הפרטים הנכונים, אולם אם לא תמסור אותם, לא תוכל  להשתתף בחידון ולזכות בפרסים.
24. הנתונים ישמשו את היוזמים ו/או מעניקת הפרסים לצורך ניהול החידון, מתן הודעה לזוכים בדבר זכייתם, מסירת פרטי הזוכים למעניקת הפרסים וכן לצורך האפשרות לפרסם את שמות הזוכים בפרסים, באופן אשר יראו היוזמים ו/או מעניקת הפרסים  לנכון וכן לכל שימוש אחר  המפורט  בתקנון זה.
 
 25. בנוסף לאמור לעיל ניתנת ליוזמים הזכות לעשות שימוש בפרטיך ובפרטי משתמשים אחרים בהתאם למדיניות הפרטיות של אתרי היוזמים  וכן לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (במקרה זה הנתונים לא יתייחסו אליך באופן אישי ולא יזהו אותך).
26. מסע אחר דיגיטל ואקו רשאים להציג בפניך בעמוד החידון  את האפשרות לבחור אם ברצונך לקבל מידע שיווקי  ו/או תכנים מטעמה של מסע אחר דיגיטל (וצדדים שלישיים הקשורים עימה) תוכל לבחור אם ברצונך לקבל מידע שיווקי ו/או תכנים מטעמם של היוזמים או של צדדים שלישיים, בכפוף לאישורה המפורש. מסירת המידע תתבצע על ידי היוזמים והיא כפופה להסכמתך, כפי שתבוא לידי ביטוי בדף האינטרנט בו יבוצע הרישום לצורף ההשתתפות בחידון. במידה ואישרת קבלת מידע שיווקי/פרסומי כאמור, היוזמים יהיו רשאיים לשמור את הפרטים שמסרת בעת הרישום לחידון במאגר המידע שברשותה ולשלוח אליך מעת לעת מידע כאמור.

 תוכל בכל עת לפנות ליוזמים ולדרוש את הסרת פרטיך ממאגרי המידע ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמן.

מי רשאי להשתתף בחידון
27. החידון פתוח בפני כל אחד אשר ירצה להשתתף בו, בכפוף לסעיף 31 להלן.
28. מסע אחר דיגיטל ואקו שומרים לעצמן את הזכות לשלול ממך את הזכות להשתתף בחידון באופן זמני או קבוע או לבטל את זכייתך בפרס, אם, על פי שקול דעתה הבלעדי הפרת ו/או ניסית להפר תנאי שימוש אלה או את תנאי השימוש הכלליים, וזאת מייד עם היוודע לה דבר הפרת תנאי השימוש על ידך, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לפגוע בתרופות המגיעות לה על פי כל דין או הסכם.
29. על עובדי מסע אחר דיגיטל, אקו טיולי שטח ו/או מעניקי הפרסים וכן מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם, חל איסור להשתתף בחידון.


תקופת החידון ומתכונתו
30. החידון יתקיים בתאריך כפי שפורסמו.
31. מסע אחר דיגיטל ואקו שומרים לעצמם את הזכות לבטל חלקים מהחידון או את החידון כולו, על פי שיקול דעתם, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בחידון, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסע אחר דיגיטל ואקו רשאים לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת החידון, תאריך החידון, תקופתו או כל מועד המצוין בו, סוגי וכמויות הפרסים, ואופן חלוקת הפרסים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.


תנאים נוספים
32. השתתפותך בחידון מותנית בתשלום. החידון ניתן לשימוש על ידך כמו שהוא (as is). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מסע אחר דיגיטל או מי מטעמה, בגין תכונות החידון, הוראותיו, מגבלותיו, דרך ניהולו, אופי השאלות המוצגות בו, מידת הקושי של השאלות והכללים בדבר הזכייה בפרסים. מסע אחר דיגיטל ואקו אינן מתחייבות שהחידון לא יופרע או ישוחק כסדרו ללא מגבלות או הפסקות, ינוהל ללא טעויות, יהיה חסין מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת ל- מסע אחר דיגיטל .
33. בכל מקרה של מחלוקת ו/או השגה אודות אופן ניהול החידון ו/או תוצאותיו ו/או  בנושא פרשנות התקנון  ניתנת למסע אחר דיגיטל ו/אקו זכות הכרעה בלעדית והכרעתן תהיה סופית ותחייב את המשתתפים ו/או את כל הגורמים המעורבים בחידון  לרבות את מעניקת הפרסים ו/או מי מטעמה וכל גורם הקשור בחידון או מי מטעמו.

אחריות
34. מסע אחר דיגיטל ואקו אינן נושאות בכל אחריות באשר לאבדן פרטיך בחידון כתוצאה מכשל במערכת המחשוב של המשתתף ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב שלה בה נקלטו פרטיך, שכתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטיך או חלק מהם (לרבות עובדת השתתפותך בחידון, מועד השתתפותך, או תשובותיך לשאלות).
 מסע אחר דיגיטל ואקו אינן נושאות באחריות מכל סוג ומין שהוא לאיכות ו/או לטיב הפרסים בהם תזכה (אם וככל שתזכה) במסגרת החידון, למועד אספקתם או לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לך ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש בהם ומימושם. אספקת הפרסים אשר זכו בהם משתתפים, טיבם ואיכותם, וכל הקשור אליהם הינה באחריות המלאה והבלעדית של מעניקת הפרסים.
35. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי מסע אחר דיגיטל ואקו לא ישאו באחריות במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש הפרס כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות, אך לא רק, מחלוקת בין צד שלישי כלשהו.
36. הנך מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את מסע אחר דיגיטל ו/או אקו ו/או מעניקות הפרסים ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לחידון ולתוצאותיו.
37. מסע אחר דיגיטל ו/או אקו ו/או מעניקת הפרסים ו/או מי מטעמן והגורמים הקשורים בחידון ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לנזקים כלשהם שיגרמו לך, בין ישירים ובין עקיפים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, דמי אישפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם חידון זה.
38. הנך מתחייב לשפות את מסע אחר דיגיטל, אקו, עובדיהן, מנהליהן או מי מטעמן, מייד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפרת במישרין ו/או בעקיפין תנאי שימוש אלה או את תנאי השימוש הכלליים ואת מדיניות הפרטיות של מסע אחר דיגיטל ו/או אקו ו/או אם אם זכית בפרס, הפרת או לא קיימת במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.


קניין רוחני
39. כל זכויות הקניין הרוחני בחידון, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים, ככל שישנם, הנם רכושה הבלעדי של מסע אחר דיגיטל ו/או אקו, או של צדדים שלישיים שמסע אחר דיגיטל קיבלה מהם רשיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים (לוגו), טקסט וכל חומר אחר הכלול בחידון. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של מסע אחר דיגיטל בכתב ומראש.
 דין, שיפוט והתיישנות
40. הדין החל על הסכם זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל אביב והמרכז. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד מסע אחר דיגיטל ו/או אקו בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בחידון הינה שנה ממועד סיומו.
 סופיות תנאי ההשתתפות
41. האמור בתנאי השתתפות אלה הינו ממצה לחלוטין ובא במקום כל מצב, הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי מסע אחר דיגיטל ו/או אקו ו/או האתר ו/או מי מטעמם, או על ידי כל גורם אחר. מסע אחר דיגיטל ו/או אקו רשאיות לשנות את תנאי ההשתתפות בחידון.

שאלות ובירורים
42. לבירורים ושאלות ניתן לפנות למסע אחר דיגיטל ו/או אל אקו באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת newsletter@masa.co.il.
הננו מברכים אותך על השתתפותך בחידון ומאחלים לך הצלחה רבה.